Projekti 2016

Podrška porodicama osoba sa smetnjama u razvoju.

Projekat se realizuje u saradnji sa ŠOSO Milan Petrović i Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.
Pružanje individualne psihoterapije i savetovanja za roditelje i staratelje dece sa smetnjama u razvoju.
Organizovanje psiholoških iskustveno edukativnih radionica koje drže zaposleni iz škole.

Transakciona Analiza za zdravstvene radnike
službi mentalnog zdravlja: 10 bodova

Lekari,Stomatolozi,Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, tehničari, drugo(Svi zaposleni u zdravstvu)

Autori:
Maja Pavlov
Maja Antić
04.04.2016. u prostorijama Saveza

Duševna dimenzija bolesti
(psihoterapijsko značenje i tumačenje bolesti i njihovih simptoma): 10 bodova

Lekari, Farmaceuti, sestre, Zdravstveni tehničari, Drugo(Svi zaposleni u zdravstvu)

Autori:
Maja Pavlov
Maja Antić
24.04.2016. u prostorijama Saveza

Studija za održivo socijalno preduzetništvo u Staroj Moravici

STUDIJA ZA ODRŽIVO SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U STAROJ MORAVICI DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU „OTTHON“

Projekat: Unapređenje položaja korisnika Doma za lica ometena u mentalnom razvoju ‘OTTHON’,
kroz stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu

Autori:
Maja Pavlov
Ervin Erős