Napredna TA Edukacija

Šta podrazumeva napredna TA edukacija?

Program edukacije:

I godina – Cilj je pružiti znanje o glavnim konceptima TA . Izučava se  psihopatologija u kontekstu TA teorije i prakse.  Prati se koncept razvoja detea. Učesnicima je omogućeno da dobiju informacije i tehnike i da poboljšaju  veštine ugovaranja, kontakta sa klijentom i zaštite sebe i klijenta.

 • Proces psihoterapije
 • Opšta teorija poremećaja
 • Referentni okvir
 • Vrste terapijskih ugovora u TA
 • Definisanje problema i ciljeva tretmana
 • Planiranje tretmana u TA: od strategije do intervencije
 • Meta-psihoterapija
 • Pregovarački rad sa osobama sa ego-sintonim poremećajima

Korišćenje osnovnih TA koncepata u planiranju dijagnoze i lečenja:

 • Ego stanja (strukturalna  i funkcionalna analiza, upotreba egograma u psihoterapiji, unutrašnji konflikt, kontaminacija, isključenja)
 • Transakcije
 • Simbioza
 • Pasivno ponašanje
 • Stoukovi i struktuiranje vremena
 • Analiza skripta
 • Igre (psihološki preduslov,prednosti, stepena, načina za analizu, opcije u terapiji)
 • Reketi
 • Markice
 • Redefinisanje

II godina – Naglasak je na konceptima i tehnikama, celokupnom planiranju zasnovanom na teorijskoj osnovi i odgovarajućoj implementaciji.

 • Psihoterapija ego stanja Odraslog
 • Dekontaminacija
 • Reorijentacija- integracija Odraslog
 • Osam terapijskih intervencija (Bern)
 • Lingvistički meta-model (Bandler & Grinder)
 • Rifrejming
 • Dekontaminacija i rekonstrukcija emocije (Milivojević, 1999)
 • Psihoterapija ego stanja Roditelja i ego stanja Deteta
 • Zastoji (Gouldings)
 • Davanje terapijske dozvole (Crossman, 1966)
 • Terapija novom odlukom (Gouldings)
 • Roditeljski intervju (McNeel, 1976)
 • Samo-roditeljevanje (James, 1974)
 • Reparenting (Schiffs)

Korišćenje TA koncepata u dijagnostici i planiranju lečenja:

 • Ego stanja I patologija ego granica (James)
 • Reketi (English, 1971) i Reket sistem (Erskine)
 • Adaptacije ličnosti (Ware, Joines, 1986)
 • Razvojni ciklusi (Levin, 1982)

III godina – Integrativna terapija i lični stil rada. Učesnici se obučavaju da razviju osećaj blagostanja kao terapeuti. Priprema ispita.

 • Revizija procesa lečenja
 • Transfer I kontratransfer u TA (Moiso, 1985)
 • Otpori
 • Prioriteti (četiri pravila terapije, kada se klijent menja)
 • Evaluacija
 • Završavanje psihoterapije – kada i kako
 • Osnovni uvod u istraživanje u TA psihoterapiji
 • Oblasti praktične prakse
 • Etika i profesionalna odgovornost
 • Struktura i dinamika grupe

IV godina – Uporedna teorija.Cilj je da se  omogući učesnicima da integrišu višestruke teorijske okvire I reference, kako bi poboljšali samoevaluaciju.

Specifični problemi:

 • Lečenje generalizovanog anksioznog poremećaja
 • Lečenje psihofizioloških poremećaja
 • Lečenje paničnog poremećaja
 • Tretman specifičnih fobija
 • Tretiranje socijalne fobije
 • Rad sa suicidnim klijentom; depresija
 • Tretman OKP
 • Poremećaji ličnosti, procena i lečenje
 • Psihoze

Početak treninga

Ko vodi trening?

Maja Pavlov, dipl.psiholog, PTSTA psihoterapeut, TA instruktor, vanredni edukator i supervizor za oblast psihoterapije (PTSTA-P) i NLP trener (IANLP).